/محصولات/سازه نیروگاهی/نیروگاه تشرین سوریه

نیروگاه تشرین سوریه
نیروگاه تشرین سوریه

لوگو سفید

ساخت و ارائه تجهیزات و قطعات در سطح و ترازهای بین المللی درجهت تامین نیاز مشتریان با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل درون سازمانی و همچنین استفاده از ظرفیت تامین کنندگان بیرون از سازمان درقالب ایجاد شبکه تولیدی