/محصولات/سازه نیروگاهی/نیروگاه یزد

نیروگاه یزد 5
نیروگاه یزد 4
نیروگاه یزد 3
نیروگاه یزد 2
نیروگاه یزد 1

لوگو سفید

ساخت و ارائه تجهیزات و قطعات در سطح و ترازهای بین المللی درجهت تامین نیاز مشتریان با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل درون سازمانی و همچنین استفاده از ظرفیت تامین کنندگان بیرون از سازمان درقالب ایجاد شبکه تولیدی