مناقصه انواع میلگرد ، لوله درزدار، نبشی، ورق سیاه

شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر به شناسه ملی 10100441828 در نظر دارد نسبت به خرید تقریبی  حدود 86 تن از انواع میلگرد ، لوله درزدار، نبشی، ورق سیاه  جهت اجرا در پروژه سبلان 3 واقع در استان اردبیل ، از طریق برگزاری مناقصه محدود یک مرحله ای اقدام نماید متقاضیان حداکثر تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 فرصت دارند اسناد مناقصه را پس از ممهور نمودن به مهر و امضای مجاز و تعهدآور خود در3 پاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها موضوع مناقصه قیدشده باشد طبق اسناد مناقصه تکمیل و تحویل معاونت بازرگانی شرکت مناقصه گزار نماید.

زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 راس ساعت 15 در محل دفتر معاونت بازرگانی شرکت اتمسفر خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با شماره 02636103981 داخلی های 130 و 114 و یا تلفن همراه 09021043514 تماس حاصل فرمایید. 

مناقصه آهن ورق سیاه

شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر به شناسه ملی 10100441828 در نظر دارد نسبت به خرید تقریبی 58 تن آهن ورق سیاه  جهت اجرا در پروژه سبلان 3 واقع در استان اردبیل ، از طریق برگزاری مناقصه محدود یک مرحله ای اقدام نماید متقاضیان حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 فرصت دارنداسناد مناقصه را پس از ممهور نمودن به مهر و امضای مجاز و تعهدآور خود درپاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها موضوع مناقصه قیدشده باشد طبق اسناد مناقصه تکمیل و تحویل معاونت بازرگانی شرکت مناقصه گزار نماید.

زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 راس ساعت 13 در محل دفتر معاونت بازرگانی شرکت اتمسفر خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با شماره 02636103981 داخلی های 130 و 114 و یا تلفن همراه 09021043514 تماس حاصل فرمایید.