/محصولات/سازه نیروگاهی/کولینگ اصلی-هلر

کولینگ 5
کولینگ 4
کولینگ 3
کولینگ 2
کولینگ 1

لوگو سفید

ساخت و ارائه تجهیزات و قطعات در سطح و ترازهای بین المللی درجهت تامین نیاز مشتریان با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل درون سازمانی و همچنین استفاده از ظرفیت تامین کنندگان بیرون از سازمان درقالب ایجاد شبکه تولیدی