/اخبار

برگزاری جلسات روزانه پروژه های نیروگاهی (رومیله 2)