تامین کنندگان

متقاضیان جهت همکاری در زمینه تامین مواد اولیه (پیمانکار) با تکمیل و ارسال فرم زیر به ایمیل info@atmosphere.ir مراتب درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.

 

               فایل  word                                             فایل PDF