/پروژه ها

نیروگاه تشرین سوریه

نیروگاه تشرین سوریه

نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

سیکل ترکیبی کازرون

پروژه ACC2 کرمان

پروژه ACC2 کرمان

نیروگاه سهند

نیروگاه سهند

تیوپ بندل نیروگاه کرمان

تیوپبندل کرمان

آگزیلری کولر نیروگاه کازرون

آگزیلری کولر نیروگاه کازرون

جت کندانسور کازرون

جت کوندانسور کازرون