/محصولات/سازه نیروگاهی/کولینگ کمکی

کولینگ کمکی 6
کولینگ کمکی 5
کولینگ کمکی 4
کولینگ کمکی 3
کولینگ کمکی 2
کولینگ کمکی 1

لوگو سفید

ساخت و ارائه تجهیزات و قطعات در سطح و ترازهای بین المللی درجهت تامین نیاز مشتریان با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل درون سازمانی و همچنین استفاده از ظرفیت تامین کنندگان بیرون از سازمان درقالب ایجاد شبکه تولیدی